• Reprezentowanie interesów niezmotoryzowanych studentów i pracowników UŁ,
 • Negocjowanie rowerowej infrastruktury ze służbami UŁ odpowiedzialnymi za inwestycje,
 • Reprezentowanie UŁ na zewnątrz wobec podmiotów zewnętrznych odpowiedzialnych za politykę transportową,
 • Promocja Uniwersytetu Łódzkiego jako uczelni przyjaznej idei zrównoważonego transportu w mieście.

 

Plan działań Pełnomocnika JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego
ds. Zrównoważonego Transportu na lata 2011-2012


DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE:

 1. Przygotowanie narzędzi komunikacyjnych (ustanowienie terminów dyżurów w Rektoracie, uruchomienie adresu poczty internetowej, uruchomienie profilu na portalu społecznościowym Facebook)

Termin: maj 2011.

 

1.      Spotkanie z przedstawicielami administracji UŁ, odpowiedzialnej za inwestycje w obiektach uczelni, w celu ustalenia zasad współpracy.

Cele spotkania:

 • Zaprezentowanie ww. osobom wyników badania zrealizowanego przez SKN SPATIUM i Fundację Fenomen, dotyczącego przemieszczania się studentów UŁ,
 • Zaprezentowanie przykładów złych rozwiązań transportowych na Uniwersytecie Łódzkim (np. niepoprane usytuowanie stojaków rowerowych, zbyt duża odległość obiektów uniwersyteckich od przystanków komunikacji publicznych, etc.),
 • Uzgodnienie formuły kontaktu i wymiany informacji z Pełnomocnikiem.

Termin: maj-czerwiec 2011.

 

 1. Odbycie serii spotkań z przedstawicielami komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za kształtowanie i realizowanie polityki transportowej Łodzi:
  1. Dyrektor Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi,
  2. Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o. o. w Łodzi,
  3. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Polityki Rowerowej,
  4. Łódzki Rzecznik Niezmotoryzowanych.

Cele spotkań:

 1. Uświadomienie potrzeb transportowych studentów i pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, w kontekście promowania wśród nich alternatywnych w stosunku do samochodu osobowego środków transportu (komunikacja publiczna, rower, publiczny transport aglomeracyjny, komunikacja piesza między obiektami Uniwersytetu Łódzkiego),
 2. Identyfikacja wspólnych celów oraz potencjalnych obszarów współpracy w zakresie promowania transportu zrównoważonego w mieście,
 3. Uzgodnienie formuły kontaktu i wymiany informacji z Pełnomocnikiem,
 4. Godne rozważenia jest też doprowadzenie do podpisania listu intencyjnego przez JM Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi, w sprawie współpracy w zakresie promowania transportu zrównoważonego w mieście.

Terminy:

 1. A. Maj-lipiec 2010: przeprowadzenie serii spotkań,                                                  B. Październik 2010: podpisanie listu intencyjnego

 

 

NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA OPERACYJNE:

 

 1. Podjęcie starań prowadzących do usunięcia tablic o treści „Zakaz wprowadzania rowerów”, „UŁ nie odpowiada za pozostawione rowery i pojazdy”, etc. (w ich miejscu mogą pojawić się tablice informujące o najbliższym parkingu rowerowym).

Termin: październik 2011.

 

 1. Podjęcie rozmów z firma ROMET i doprowadzenie do podpisania porozumienia o współpracy w obszarze działalności promocyjnej (sponsoring, patronaty, etc.)

Termin: październik 2011.

 

 1. Podjęcie starań prowadzących do stworzenia profesjonalnego parkingu rowerowego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ

Termin: kwiecień 2012.

 

 

DZIAŁANIA STRATEGICZNE:

 1. Wykorzystanie narzędzia dostępnego na serwerze www.uni.lodz.pl, w celu realizacji sondażu wśród pracowników UŁ, poświęconego ich potrzebom transportowym.

Terminy:

 1. Czerwiec 2010: przeprowadzenie sondażu
 2. Październik 2010: opracowanie wyników sondażu i przygotowanie raportu z badań
 3. Grudzień 2010: opracowanie i przedstawienie JM Rektorowi UŁ szczegółowego programu działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie transportu, zarówno między obiektami Uniwersytetu Łódzkiego jak i w powiązaniu tych obiektów z systemem transportowym Łodzi i aglomeracji łódzkiej
 4. Styczeń 2011: przystąpienie do realizacji programu

 

Dr Mariusz E. Sokołowicz